help 1

Projekat Saveta Evrope “HELP u zapadnom Balkanu i Turskoj” u saradnji sa Apelacionim sudom u Nišu i Mrežom CHRIS organizovao je 22. maja 2017. godine u prostorijama Apelacionog suda u Nišu seminar povodom početka HELP kursa na daljinu “Vanzavodske sankcije i alternativne mere pritvoru kao jedan od odgovora na prenaseljenost zatvora”.
Tom prilikom učesnicima su se obratitili  predsednik Apelacionog suda u Nišu, Dragan Jocić; Džejms MekManus (James McManus), član Evropskog komiteta za prevenciju torture i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ispred Ujedinjenog Kraljevstva; Valentina Boc, HELP u zapadnom Balkanu i Turskoj, Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava (DGI), Savet Evrope;Jasmina Krštenić, Savetodavni odbor HELP-a i Dijana Janković, sudija Apelacionog suda u Nišu i HELP nacionalni mentor.

Pored diskuje na temu Alternativnih mera pritvoru,  više od 40 učesnika (sudija, tužioca, advokata) imalo je mogućnost da se upozna  sa  programom  HELP Saveta Evrope, i mogućnosti da unapredi svoja znanja putem kursa na daljinu.

HELP kurs “Vanzavodske sankcije i alternativne mere pritvoru kao jedan od odgovora na prenaseljenost zatvora” razvijen je u saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkotika i kriminala (eng. UNODC), a u svetlu sve veće svesti o preobimnoj primeni kazne zatvora kao odgovora na kršenje zakona. Veliki broj zatvorskih kazni je doveo do prenaseljenosti zatvora u mnogim zemljama. Obimnost zatvorske populacije i zatvorenic ka stopa su stalnom porastu u toku poslednje decenije u zemljama sirom sveta, ukljucujući i većinu zemalja članica Saveta Evrope. Stopa rasta je rezultat prevelikog broja osuda na kazne zatvora kao odgovora na kršenje zakona.

Primenom vanzavodskih sankcija i mera može se rešiti problem prenaseljenosti zatvora. Ove sankcije i mere mogu takođe poboljšati izglede za socijalnu reintegraciju učinioca. Iz tog razloga, jedan od ciljeva onlajn kursa je razmotriti zašto bi vanzavodske sankcije i mere trebalo da budu prvi odgovor na protivpravno ponašnje učinioca.
Osim toga, prenaseljenost zatvora i kršenje ljudskih prava su međusobno povezani. Visok nivo prenaseljenosti zatvorskih ustanova ukazuje da se uslovi i načela koji su utvrđeni Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, minimalnim zahtevima Ujedinjenih nacija po pitanju Nacionalnih standarda za postupanje prema zatvorenicima, kao i Evropskim pravilnikom o zatvorima, ne primenjuju u većini zemalja. Kao posledica toga, ljudska prava zatvorenika se krše svakodnevno u većini jurisdikcija.

Progam HELP
Evropski program za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava Saveta Evrope – HELP (od engleskog Human Rights Education for Legal Professinals) je:

  • jedina panevropska mreža nacionalnih institucija za obuku sudija, tužilaca i advokata u 47 država članica;
  • platforma za e-učenje o ljudskim pravima;
  • metodologija za obuku u oblasti ljudskih prava namenjena pravnicima.
Help ENGHELP podržava države članice Saveta Evrope u sprovođenju Evropske konvencije o ljudskim pravima na domaćem nivou u skladu sa Preporukom Komiteta ministara (2004. godina) 4, Interlaken deklaracijom iz 2010. godine, Brajtonskom deklaracijom iz 2012. godine i Briselskom deklaracijom iz 2014. godine. Projekat HELP u zapadnom Balkanu i Turskoj se sprovodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, “bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji” i Turskoj.
Osnovna ciljna grupa HELP programa su sudije, tužioci i advokati. Naši materijali su dostupni besplatno svima koji kreiraju nalog na HELP onlajn platormi (princip otvorenog obrazovanja) http://help.elearning.ext.coe.int/, a materijali za obuku o svakom članu Konvencije, kao i posebnim temama vezanim za ljudska prava, dostupni su na različitim jezicima (uključujući srpski jezik). Više informacija o programu možete naći na našoj internet stranici (na engleskom jeziku): http://www.coe.int/en/web/help/home.

Savet Evrope

Savet Evrope je vodeća organizacija za ljudska prava na kontinentu. Obuhvata 47 država, od kojih su 28 članice Evropske unije. Sve države članice Saveta Evrope potpisale su Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, sporazum čiji je cilj zaštita ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. Evropski sud za ljudska prava nadgleda primenu Konvencije u državama članicama.