"> Slučaj Jotić Dragana, Roma iz Negotina okončan, uspešno po stranku.

Dana 08.06.2015. godine CHRIS kancelarija iz Negotina (Odbor za ljudska prava Negotin) je zatražila saglasnost za procesuiranje slučaja Dragana Jotića iz Negotina.

Odbor za ljudska prava Negotin je u konkretnom slučaju imao dve mogućnosti. Da se na osnovu člana 77. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa podnese tužba zbog smetanja državine protiv JKP Badnjevo ili da pokušamo vansudski da rešimo pomenuti slučaj, na šta smo se mi i odlučili vršeći pritisak na donosioce odluka. Najpre smo 02. jula poslali Zahtev za dostupnost informaciji od javnog značaja JKP ’’Badnjevo’’ u kome smo tražili da nas obaveste da li su pored pomenutog imali još neki slučaj da su njihovi radnici ušli na privatni posed i samovoljno skinuli vodomer. Dana 06. jula, u ime Jotić Dragana je poslat dopis- molba JKP ’’Badnjevo’’ u kome se od JKP ’’Badnjevo’’ traži privremenom priključenje njegovog stambenog objekta na vodovodnu mrežu. Dana 21. jula, Odbor za ljudska prava Negotin poslao je urgenciju JKP ’’Badnjevo’’, Centru za socijalni rad u Negotinu i Opštinskoj upravi opštine Negotin povodom molbe Jotić Dragana od 06.07.2015. godine, u kojoj tražimo da svako u okviru svojih nadležnosti, iznađe mogućnost kako bi Draganu Jotiću i njegovoj porodici, novim priključkom ili bar privremenim, dok se ne stekne pravo za izvođenje stalnog priključka na vodovodnu mrežu, po dobijanju pravosnažnog rešenja o nasleđivanju, bila obezbeđena tekuća voda potrebna za normalan život. Danas, 30.07.2015. godine domaćinstvo Jotić Dragana je priključeno na vodovodnu mrežu. Jotiću je data mogućnost da na ime priključka na vodovodnu mrežu plati iznos od 15.000 dinara u više mesečnih rata. Slučaj VODA ZA JOTIĆE, po nama strateškog slučaja (''Mreža besplatne pravne pomoći za Rome'') a i zbog naše kasnije saradnje sa JKP Badnjevo, odlučili smo da se slučaj okonča na gore pomenuti način.

Kancelarija pravne pomoći, Odbora za ljudska prava Negotin